> Klimaatadaptatie

De noodzaak van een klimaatbestendige inrichting van Nederland dringt bij steeds meer gemeenten door. Gemeenten moeten dus iets met klimaatadaptatie doen. Maar waar moeten ze beginnen?

Bij OBB Spelmakers + Ruimtedenkers geloven we dat speelplekken en schoolpleinen uitstekend geschikt zijn om (de eerste) klimaatstappen te zetten. Er zijn een aantal redenen om daar direct al mee te beginnen:


  • Op speelplekken en schoolpleinen komen vaak mensen samen; de impact zal direct opgemerkt worden.

  • Spelen biedt grote kansen voor bewustwording over klimaatadaptatie bij burgers. De betrokkenheid is groot bij alle generaties. Oplossingen voor speelruimte zijn vaak ook toepasbaar in tuinen.

  • Nederland heeft veel speelplekken waar de gemiddelde temperatuur op een hete zomerse dag (ruim) boven de 40 graden Celsius uitkomt (hittestress). Op veel speelplekken valt wat dat betreft winst te behalen, bijvoorbeeld met een meer natuurlijke inrichting.

  • De veranderde leeftijdsopbouw maakt in veel gemeenten al een andere inrichting van speelplekken noodzakelijk.

  • Het financiële risico is laag ten opzichte van de gemeentebegroting.

Prioriteren
Gemeenten in Nederland hebben doorgaans veel speelplekken. Het kan een uitdaging zijn om te bepalen welke speelplek de hoogste prioriteit heeft. Een manier zou zijn om te kiezen voor de plekken die al op de nominatie staan om vervangen te worden. De vraag is wel of hiermee de meeste klimaatwinst behaald kan worden. Tegenwoordig is er veel informatie beschikbaar over de klimaateffecten die Nederland ondervindt en de komende 30 jaar gaat ondervinden. Met deze informatie, gecombineerd met input van omwonenden en professionals, is het mogelijk prioriteit te geven aan plekken waar klimaatadaptatie het hardst nodig is.

OBB ondersteunt gemeenten die met klimaatadaptatie aan de slag willen bij het prioriteren van speelplekken. Aan de hand van thema’s als wateroverlast, (in)formele speelruimte, beleving, biodiversiteit en warmte wordt inzichtelijk in welke buurten en wijken en op welke speelplekken de meeste winst valt te behalen. Het thema ‘beleving’ biedt hierbij kansen om al vroeg in het traject met participatie te starten.

Kansen voor participatie
Spelen en klimaatadaptatie zijn vooral zo’n goede combinatie vanwege de kansen voor participatie. Wij merken in ons werk steeds opnieuw dat iedereen zich betrokken voelt bij speelplekken. Dit geldt voor alle generaties! Opa en oma die hun buurtje als geen ander kennen en een leuke plek voor hun kleinkind willen, ouders die graag willen weten waar hun kinderen terecht kunnen, maar vooral ook de kinderen zelf, die lekker buiten willen kunnen spelen. Dat maakt participatietrajecten met betrekking tot speelruimte uniek. Kinderen krijgen de ruimte om mee te denken en vaak zelfs mee te beslissen. Veel kinderen zitten met zorgen over het klimaat en willen graag betrokken worden bij dit thema. Het aanpakken van speelplekken kan als vliegwiel dienen voor omwonenden om na te gaan in hoeverre zij kunnen bijdragen aan een prettig leefklimaat. Veel oplossingen voor speelplekken en schoolpleinen zijn ook toepasbaar in de achtertuin.

De prioritering per thema wordt vervolgens gebundeld. Onderwerpen die in de gemeente belangrijk zijn, wegen natuurlijk zwaarder mee. Hittestress is in veel gemeenten een belangrijk thema en zal vaak zwaar meewegen. Ook omdat spelen in de hitte niet prettig is en er op speelplekken en schoolpleinen vaak maatregelen kunnen worden genomen die voor verkoeling zorgen. De uitkomsten kunnen in radardiagrammen inzichtelijk gemaakt worden. Door op deze manier speelplekken te categoriseren, wordt inzichtelijk welke plekken de hoogste prioriteit verdienen.

Vervolg
Logische vervolgstappen zijn: het bepalen van ambitieniveaus, het maken van ontwerprichtlijnen en het starten van het participatietraject om samen met bewoners en kinderen te werken aan een klimaatadaptieve oplossing voor speelplekken en schoolpleinen. Begin daarom direct, red met uw speelplek het klimaat en werk samen met kinderen aan een betere leefomgeving!

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen