Amsterdam Slotervaart/Overtoomseveld actualiseren evaluatie speelruimteplan

In 2000/2001 is in opdracht van het stadsdeel Amsterdam Slotervaart een speelruimteplan opgesteld. Dit stadsdeel had toen circa 11.050 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. In 2003 is in opdracht van een groep bewoners een visie opgesteld voor het Cremerplein. In 2006 is in opdracht van het stadsdeel Centrum een evaluatieonderzoek gedaan naar het functioneren van een panna-voetbalveld. In 2008 heeft OBB samen met Repcon een beheerrapport voor Amsterdam Noord opgesteld, gevolgd door een advies voor een voetbalkooi in Geuzenveld. In 2009 voerde OBB een evaluatie / actualisatie van het speelruimteplan van Slotervaart uit.

> Specificaties

diensten
Beleid
December 2009

 

Stadsdeel Slotervaart
Het speelruimteplan had als specifieke eis dat het zeer flexibel moest zijn in inrichting en financiële middelen, omdat er stedelijke vernieuwing plaatsvindt. Binnen deze stedelijke vernieuwing is bovendien een verdichtingsopgave geformuleerd, wat de (in)formele speelmogelijkheden nog meer beperkt. Veel aandacht dus voor veilige speelsituaties in de openbare ruimte met leuke aanleidingen.

Cremerplein Oud-West
Een plein in hartje Oud-West van Amsterdam. De bewoners zijn hier vaak zelf opgegroeid en zien er nu hun kinderen opgroeien. De sociale functie van het plein is erg belangrijk, maar de belangen van de speeltuinvereniging en die van de kinderen zijn uit elkaar gegroeid. Vandaar dat een groep bewoners met behulp van OBB ‘eens en voor altijd’ haar speelvisie voor het plein heeft vastgelegd en dit aan de gemeente heeft aangeboden, zodat het speelgeld naar de goede po(s)t gaat.

Stadsdeel Centrum
Een panna-voetbalveld tussen de woningen, wel of geen overlast? In 2006 heeft OBB het functioneren van een pannafield geëvalueerd. Dit ondermeer door het doen van geluidsmetingen, veldonderzoek en een uitgebreide buurtenquête. Een dergelijk onderzoek geeft goed weer wanneer overlast ‘last’ wordt. De grens is voor ieder verschillend, de een vindt dat spelende kinderen een buurt levendig maken, een ander ondervindt daarvan vooral problemen.

Beheerrapport in samenwerking met REPCON

In 2008 heeft OBB in samenwerking met REPCON voor stadsdeel Amsterdam Noord een beheerrapport opgesteld voor de openbare speelvoorzieningen.

Geuzenveld: Advies voetbalkooi

Voor het stadsdeel Geuzenveld heeft OBB in 2008 een advies opgesteld over een voetbalkooi. Doordat er aanpassingen in de bestaande situatie plaats zouden vinden werd de vraag bij OBB neergelegd om een oordeel te geven over de veiligheid van de voetbalkooi en de omgeving. Het nieuwe ontwerp gaf aanleiding om de bestaande voetbalkooi meer open te maken, wat in relatie tot de omgeving mogelijk zou leiden tot onveilige situaties.

Evaluatie en actualisatie speelruimteplan Slotervaart

In het speelruimteplan van Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld dat OBB opstelde, was aangegeven dat iedere vier jaar een evaluatie en actualisatie van dit plan zou plaatsvinden. In 2009 voerde OBB de evaluatie en actualisatie voor Slotervaart uit.

Een speelruimteplan dient rekening te houden met de actieradius van de kinderen (de afstand die zij kunnen afleggen met/zonder toezicht, rekening houdend met de verschillende barrières, zoals wegen, water etc). Bovendien is in het stadsdeel Slotervaart sprake van stedelijke vernieuwing en de daarmee gepaard gaande woningbouw en wijzigingen in de inrichting van de openbare ruimte. Ook was het wenselijk dat er aanvullende aspecten in de evaluatie betrokken werden:

  • evaluatie beleidsuitgangspunten. Er kan nagegaan worden in hoeverre de geformuleerde beleidsuitgangspunten zijn ingebed in de gemeente.
  • Actualisatie beleidsuitgangspunten. De laatste vijf jaar zijn ervaringen opgedaan met de gekozen beleidsuitgangspunten. Ook zijn er verschillende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van speelruimte. Dat leidde ertoe dat de uitgangspunten aangepast dienden te worden.
  • Kinderaantallen. Om te controleren of de speelplekken nog steeds goed afgestemd zijn op het aantal 0- tot en met 18-jarigen in de gemeente werden de kinderaantallen waar nodig opnieuw bekeken.
  • Actualisatie kaartmateriaal. De adviezen voortvloeiende uit de evaluatie en actualisatie zijn verwerkt op een nieuwe streefbeeldkaart.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen